Reglementen

 

Fokreglementen van de ADRV e.V.

(update 28.06.2017)

 1. De fok- en lidmaatschapsvoorwaarden van de ADRV e.V. dienen als richtlijn voor alle leden en aangesloten verenigingen en verbanden. Speciale verenigingen hebben het recht voor hun rassen uitgebreide fokreglementen in het leven te roepen. Deze mogen echter niet milder zijn maar juist strenger in het belang van de fokkwaliteit.

 2. Alle speciale fokreglementen van aangesloten verenigingen of verbanden moeten ter goedkeuring in tweevoud aan het bestuur van de ADRV e.V. aangeboden worden.

 3. In het stamboek van de ADRV e.V. worden alle nesten opgenomen indien bij de ouderdieren een raszuivere afstamming bewezen kan worden en er wordt voldaan aan de onder punt 4,6,7,8,9 en 10 genoemde voorwaarden. Raszuivere afstamming kan worden aangetoond aan hand van een erkend afstammingsbewijs met minstens drie generaties.

 4. Voorwaarde voor fokdieren is: minstens 15 maanden oud voor alle rassen onder 45 cm schofthoogte, voor grote honden 20 maanden (voor teven) , 18 maanden (voor reuen ) en bij de zeer grote honden 24 maanden. Deze regel is geldig voor alle honden die na 01.07.2017 ingezet gaan worden in de fokkerij.Teven mogen na het achtste levensjaar niet meer voor de fok ingezet worden. Reuen hebben geen maximum leeftijdsgrens. Honden die een meerwaarde bieden voor het ras kunnen met toestemming van de hoofdkeurmeester een jaar verlenging krijgen.

 5. Honden die nog niet door een keurmeester van de ADRV e.V.  is goedgekeurd mogen niet voor de fok ingezet worden. De fokkeuring moet door een keurmeester van de ADRV e.V. of een aangesloten vereniging gedaan worden. Fokkeuringen door andere verenigingen moeten door de ADRV e. V. of een aangesloten vereniging bevestigd worden. Fokgeschiktheidskeuringen, keuringen en nakeuringen vinden alleen plaats op een show en/of aankeuringsdag georganiseerd door de ADRV e.V. Fokgeschiktheidskeuringen, keuringen en nakeuringen buiten de aangegeven data zullen alleen krachtens een vrijstelling worden goedgekeurd en moet vooraf schriftelijk met gegronde motivatie worden ingediend aan het bestuur.

 6. Fokdieren moeten door een erkende keurmeester van de ADRV e.V. of door een keurmeester van een van de aangesloten speciale fokverenigingen gekeurd zijn. Fokgeschiktheidskeuringen, keuringen en nakeuringen buiten de aangegeven data zullen alleen krachtens een vrijstelling worden goedgekeurd en moet vooraf schriftelijk met gegronde motivatie worden ingediend aan het bestuur.

 7. Gebruikshonden moeten door een erkende keurmeester, of keurmeester van de ADRV e.V. of een keurmeester van een aangesloten fokvereniging aangekeurd zijn.

 8. Bij grote rassen mag alleen gefokt worden met honden, die aantoonbaar (middels röntgenfoto) de HD en ED-status HD/ED-vrij of HD/ED-fast normal hebben.De eind-beoordeling zal via de ADRV e.V plaatsvinden.

 9. Bij kleine rassen moet door middel van onderzoek door een dierenarts worden vastgesteld of er geen sprake is van Patella Luxation ( loszittende knieschijven).

 10. Alle fokhonden moeten gechipt zijn en over een stamboom van een erkende vereniging beschikken.

 11. Iedere teef mag slechts een nest per jaar hebben. Over een eventueel extra nest beslist de hoofdkeurmeester van de vereniging.

 12. Lijnenteelt is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de fokcommissie.

 13. Iedere intentie tot fok dient vooraf  te worden aangemeld.

 14. Met een zelf geplaatste handtekening op het geboorteformulier tekent de fokker voor alle daarin opgenomen gegevens. Dit geldt ook voor het dekformulier.

 15. De dekking moeten binnen acht dagen na de dekking bij de fokcommissie gemeld worden.

 16. Nestbezichtiging gebeurt binnen drie dagen na de worp door een keurmeester aangewezen door de ADRV.e.V.

 17. Nesten moeten binnen 24 uur na het einde van de geboorte aan de fokcommissie gemeld worden en binnen acht dagen aan het stamboek.

 18. De pups worden in de zevende levensweek gechipt, de entbewijzen dienen dan voorgelegd te worden. Opname in het betreffende stamboek wordt aangevraagd.

 19. De volgende bescheiden zijn nodig: dek- en geboorteformulier, originele stamboom van de moeder. Kopie stamboom van de vader, uitslagen HD onderzoek en fokcertificaat van beide ouderdieren en eventuele showuitslagen en kampioenschappen. De bescheiden worden door de fokcommissie verder verwerkt.

 20. Wanneer een fokker ( dat kan maar een persoon zijn die als lid bij de ADRV.e.V. gemeld is) een kennelnaam opgeeft, dan wordt de kennel vooraf door een vertegenwoordiger van de ADRV.e.V. of een van de aangesloten verenigingen gecontroleerd. De bijbehorende kosten ( kilometervergoeding) worden gedragen door de aanvrager, ook bij afwijzing. Of de kennelnaam daadwerkelijk geregistreerd wordt besluit de dienstdoende vertegenwoordiger. Minstens vier namen moeten worden opgegeven. Als de eerste kennelnaam al vergeven is dan kan een van de overige drie middels de ADRV.e.V. beschermd en geregistreerd worden.

 21. De roepnamen van de pups moeten met dezelfde letter beginnen. Het eerste nest van de kennel begint met A, het tweede met B enzovoort. De namen van de pups moeten eenmalig zijn.

 22. Als fokker geldt principieel de eigenaar van de fokteef ten tijde van de dekking. Bij overdraging van het eigendom van de zwangere fokteef kan de fokker beslissen of het fokrecht op de koper overgaat. Op het fokrecht zijn wettelijke bepalingen van toepassing.

 23. Hetzelfde geldt voor het dekformulier. Deze mag alleen door de eigenaar van de dekreu ondertekend worden.

 24. Indien er met rassen wordt gefokt die in verschillende variaties bestaan dan mag uitsluitend met fokdieren van dezelfde variant gefokt worden.

 25. Vergrijpen tegen deze reglementen zoals onjuiste gegevens op geboorte- of dekformulieren, onvolledige opgave van het aantal pups, minderwaardige fokmethoden of vergrijpen tegen wetten op de dierenbescherming worden meteen vervolgd.

 26. Stambomen van pups die gebrekkig lijken of van hun ouders die aantoonbaar slechte erfelijke eigenschappen hebben krijgen de opdruk “ ongeschikt voor de fok”. De beslissing ligt bij de keurmeester die dit de fokcommissie zal mededelen. Ook vastgestelde afwijkingen bij varianten betreffende grootte, beharing en kleur worden gemeld.

 27. De geldige rasstandaarden zoals bij de FCI opgegeven gelden altijd net als de standaarden van de speciale fokverenigingen.

 28. Keurklasse 1 krijgen alleen honden die het predikaat  “uitmuntend” hebben.

 29. Om keurklasse 2 te verkrijgen moet minimaal “ zeer goed” behaald zijn.

 30. Behaalde predikaten bij shows hebben geen invloed op het al dan niet krijgen van een bepaalde keurklasse.

 31. Lidmaatschap bij een andere fokvereniging is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke uitsluiting.

 32. In geval van twijfel beslist de fokcommissie. Het laatste woord is aan het bestuur van de ADRV.e.V.

 

Het bestuur van de ADRV e.V.

Dit reglement valt onder EU Copyright.

Nedstat Basic - Kostenlose web site statistiken Persönliche Homepage webseite Zähler
Kostenlose Zähler